رنج بردن یا واقعیت؟

پست های اخیر

وودی آلن و معنای زندگی
رنج بودن یا واقعیت؟
محبتهای کوچک
فلسفه آربینجر در کالیفرنیکیشن
الیانا تقوی و مرغی که پرواز میکند
آشغالهای دوست داشتنی

نوشتن برای من تلاشی است برای یادگیری و تصحیح افکارم و نه تقلایی

برای جذب مخاطب و خوش آمد او و از آنجا که هیچ یک از اشکال مختلف

حضوردر شبکه های اجتماعی چنین فرصتی برایم فراهم نمیکرد، این خانه را

معماری کردم تا از هر آنچه برایم موضوعیت دارد در حد مقدورات زمان و مکان بنویسم.

TOP