توهمی به نام تاریخ

  یک استاد جامعه شناسی چندین نفر را در یک صف به خط میکند و در حالیکه پشت همه آنها به اوست از نفر آخر صف میخواهد که حرکات او را ببیند و خوب به خاطر بسپارد و بعد ادای او را برای نفر بعدی در بیاورد و آن نفر…

ادامه مطلب