کیمیای پناهنده و ناهید بی پناه

آنچه از مبارزه کیمیا علیزاده و ناهید کیانی در رقابتهای المپیک دیدیم تجسم عینی بلای خانمان سوزی است که دهه هاست بر سر ایران و ایرانیها آمده است. دستی شیطانی ما را دهها تکه کرده است و هر تکه را مقابل دیگری قرار داده است. از شومی این شیطان است…

ادامه مطلب