علیرضا عصار

اندر حکایت ما قوم در تاریخ جا مانده

با سختیِ بت‌ها چه باید کرد؟ با این تَشَتُت‌ها چه باید کرد؟ گیرم تفاوت‌ها نمایان شد با بی‌تفاوت‌ها چه باید کرد؟ با مردمی که سیل را هر سال بر گردنِ قسمت می‌اندازند دنیای‌شان را می‌دهند اما قبل از دعا یک سد نمی‌سازند. ما مردمانی عاشق کوروش ما قومِ در تاریخ…

ادامه مطلب