آربینجر و الگوی ذهنی برون نگر

در ادامه تلاش برای یادگیری فلسفه خودفریبی که اینجا در موردش نوشته بودم، فرصتی دست داد تا در کارگاه دو روزه موسسه آربینجر به آموختن Outward mindset بپردازم و باید بگویم وقتی که برای اینکار گذاشتم کاملا ارزشش را داشت.

ادامه مطلب

خودفریبی

در گیرودار چهل سالگی و پریشان احوالیهای مربوطه چنان که گفته اند و لابد میدانید، آدمیزاد در به در به دنبال این میگردد که بفهمد چه مرگش است و از جان خودش و این دنیای باطل چه میخواهد. آنها که اینقدر شوربخت بوده اند که سالهای اخیر را با من…

ادامه مطلب